THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เสวนา “นโยบายการจัดการน้ำของรัฐกับการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ร่วมคิด แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ นักพัฒนา ผู้แทน สทนช. และแกนนำเกษตรกร
วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นโจทย์สำคัญของโลก ก่อให้เกิดความผันผวนธรรมชาติ ระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงผิดฤดูกาลธรรมชาติ ภาวะแล้งสลับท่วม การกระจุกและทิ้งห่างของฝน การแทรกซึมของน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นฯ

ทั้งหมดนี้กระทบต่อระบบนิเวศ ความมั่นคงอาหาร การผลิต การบริโภค และเศรษฐกิจสังคมภาคส่วนต่างๆ ซึ่งระบบการจัดการน้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ผลจึงทำให้เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่พึ่งพากับทรัพยากรน้ำต้องเผชิญวิกฤติรุนแรงขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ถูกนำมาใช้อ้างความชอบธรรมของโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน เพื่อสร้างความมั่นคงระบบน้ำ และเป็นการผลิตพลังงานที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำที่สุด แม้จะย้อนแย้งกับการต้องทำลายระบบนิเวศที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ก็ตาม

Thai Climate Justice for All จึงจัดเสวนา “นโยบายการจัดการน้ำของรัฐกับการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนในภาวะการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อทำความเข้าใจเกษตรกร ชุมชนที่กำลังเผชิญปัญหาการจัดการน้ำทั้งที่มีอยู่และที่ได้รับผละกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิเคราะห์สาเหตุปัญหา ประเมินนโยบายการจัดการน้ำของรัฐว่าตอบสนองต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด และระดมข้อเสนอต่อการปรับระบบการจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม


Social Share