THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) โดยในงานมีการจัด เสวนาวิชาการและเปิดศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขมลพิษอากาศ
.
โดย LDI ได้นำเสนอผลงานต่างๆ อาทิ การผลิตคลิปวีดีโอสื่อสารเรื่องภาวะวิกฤตโลกร้อนโดยกลุ่มเยสวชนติ่นรู้โลกร้อน การผลิตผลงานนิทรรศการออนไลน์ของศิลปินร่วมสมัยสะท้อนปัญหาวิกฤตโลกร้อน
.
ในงาน อยู่-กับ-วิกฤต บทความวิชาการ เช่น “โลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก” โดยอาจารย์ประสาท มีแต้ม “ “คำประกาศคัดค้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ “ โดยดร.กฤษฎา บุญชัย


Social Share