THAI CLIMATE JUSTICE for All

ผลกระทบของพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีต่อคุณภาพอากาศและภาวะโลกร้อน (ตอนที่ 5)

เขียนโดย LUCA ROZÁLIA SZÁRAZ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2014
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
อ้างอิง https://www.researchgate.net/publication/273448097

(ต่อจากวันอังคารที่แล้ว)

งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ปริมาณหยาดน้ำฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันทำงานและถึงจุดสูงสุดในวันหยุด เนื่องจากความหนาแน่นของมลภาวะในอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างการผลิตและขนส่งเกิดขึ้นมากกว่าในช่วงวันทำงาน

ปริมาณน้ำที่ระบายจากพื้นผิวในเขตเมืองจะสูงกว่าในชนบทประมาณ 10% ถึง 30% โดยเฉลี่ยเพราะพื้นผิวที่ไม่ดูดซึมน้ำอย่างถนน หลังคา และลานจอดรถทำให้น้ำฝนรวมตัวและไหลบ่าลงมาตามแนวระบายน้ำสู่ที่ต่ำเข้าท่อระบายน้ำหรือระบบระบายน้ำอื่นที่มนุษย์สร้างไว้ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงและถูกระบายออกไปสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป ทำให้ปริมาณน้ำอันมีค่าที่คงเหลืออยู่ในเมืองหลังฝนตกนั้นมีน้อยมาก

เมื่อเกิดฝนตกหนักเช่นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง ระบบระบายน้ำจะเต็มความจุอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยก็สูงขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของน้ำหลังจากที่ไหลผ่านเขตเมืองลงสู่แม่น้ำลำคลองก็จะเลวลงเนื่องจากเกิดการสะสมมลภาวะจากอาคารและถนนมาตลอดทาง

พื้นที่สีเขียวส่งผลต่อการระบายน้ำฝนในเขตเมืองอย่างไร

พื้นที่สีเขียวในเมืองทำให้ปริมาณหยาดน้ำฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการเพิ่มความชื้นในอากาศจากการคายน้ำของพืช ในพื้นที่สีเขียวนั้น น้ำฝนและน้ำค้างตกลงบนใบไม้และดิน พื้นผิวเหล่านี้ดูดซับน้ำส่วนใหญ่ไว้ และเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะคายน้ำกลับคืนสู่บรรยากาศ ดังนั้นพื้นที่สีเขียวจึงเป็นแหล่งเก็บน้ำชั้นดีอีกแหล่งหนึ่งที่จะลดการสูญเสียน้ำของเขตเมืองเนื่องจากการระบายทิ้งที่เร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำจะขึ้นอยู่กับชนิดของดินและพันธุ์พืชที่ขึ้นในพื้นที่ ไม้ใหญ่สามารถเก็บน้ำได้มากกว่าไม้พุ่มหรือไม้เล็ก และต้นไม้เหล่านี้จะดูดซับน้ำได้ดีที่สุดหากดินเป็นดินร่วนปนทรายเพราะน้ำจะซึมลงดินได้เร็วกว่า

นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองยังดักจับหยาดน้ำฟ้าในอากาศไว้ เก็บกักน้ำฝนไว้เป็นการชั่วคราว และคืนสู่ระบบภูมิอากาศด้วยการคายน้ำ คุณสมบัติของพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ผนวกกับดินที่ดูดซึมน้ำได้ดีจะลดการไหลบ่าของน้ำฝนไปทิ้งเสียโดยเปล่าประโยชน์

เกาะแห่งความร้อนในเขตเมือง

ปรากฏการณ์เกาะแห่งความร้อนในเขตเมือง (Urban Heat Island หรือ UHI) คืออากาศในเขตเมืองมักจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศในพื้นที่ชานเมืองโดยรอบ ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในสองพื้นที่นี้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศในเขตเมือง ลักษณะของพื้นผิว ขนาดของเมือง ความหนาแน่นของกิจกรรมของมนุษย์ และปัจจัยทางภูมิอากาศในภูมิภาคนั้น

พื้นที่ปลูกสร้างที่กินอาณาบริเวณส่วนใหญ่ในเขตเมืองสามารถเก็บความร้อนได้ดีจากคุณสมบัติดูดซับรังสีความร้อนได้มากและค่า Albedo ที่ต่ำ นอกจากนี้ รังสีความร้อนที่แผ่ออกมาจากพื้นผิวสังเคราะห์ยังถูกสะท้อนกลับและดูดซับเข้าไปใหม่อีกโดยสิ่งปลูกสร้างและมลภาวะในอากาศ ดังนั้นรังสีความร้อนคลื่นยาวจึงไม่สูญสลายไปโดยง่ายในเขตเมือง ทำให้อากาศภายในเขตเมืองร้อนมาก

ระดับความร้อนของ UHI ยังสูงขึ้นไปอีกเมื่อความเร็วลมต่ำ มีการคายน้ำของพืชน้อยเนื่องจากมีต้นไม้น้อยและมีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่น ผนวกกับความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ การผลิต และขนส่งทำให้สิ่งแวดล้อมในเมืองร้อนยิ่งขึ้นไปอีก และกิจกรรมเหล่านี้ยังทำให้เกิดวงจรสะสมความร้อนในเขตเมืองในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย

ความหนาแน่นของ UHI มักไม่มากนักในช่วงกลางวัน และจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆหลังดวงอาทิตย์ตกดิน โดยในช่วง 2–3 ชั่วโมงนี้อุณหภูมิในเขตเมืองอาจเพิ่มสูงขึ้น 5–10°C ความหนาแน่นของปรากฏการณ์นี้จะลดลงเมื่อความเร็วลมสูงขึ้นและท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมากขึ้น และพบมากในฤดูร้อนเมื่อมีความกดอากาศสูง ผลกระทบจาก UHI อาจแตกต่างกันไป ถ้าพื้นที่เขตเมืองมีพื้นที่สีเขียวที่ต้องการการรดน้ำมากกว่าพื้นที่ชานเมืองโดยรอบเช่นในเขตแล้งและกึ่งแล้ง อุณหภูมิในเขตเมืองจะเย็นกว่าพื้นที่โดยรอบในเวลากลางวัน

Scroll to Top