เวทีเสวนา “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว กับ ชุนชนเมือง ในยุคโลกเดือด”แนวทางนำสู่ การเตรียมความพร้อม รับมือ ปรับตัว อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (People-centred urban climate resilience and adaptation)“

เวทีเสวนา “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว กับ ชุนชนเมือง ในยุคโลกเดือด”แนวทางนำสู่ การเตรียมความพร้อม รับมือ ปรับตัว อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (People-centred urban climate resilience and adaptation)“

เวทีเสวนา “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว กับ ชุนชนเมือง ในยุคโลกเดือด”แนวทางนำสู่ การเตรียมความพร้อม รับมือ ปรับตัว อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (People-centred urban climate resilience and adaptation)“

32 32 people viewed this event.

🗣️ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนา “เมือง(ไม่)รู้ร้อนรู้หนาว กับ ชุนชนเมือง ในยุคโลกเดือด”แนวทางนำสู่ การเตรียมความพร้อม รับมือ ปรับตัว อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (People-centred urban climate resilience and adaptation)“โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง”

สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

🌍🔥การเตรียมความพร้อมของชุมชนและเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จำเป็นต้องให้ความสำคัญและร่วมมือในการวางแผนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวในระดับชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ครัวเรือนและกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเมือง และวางแนวทางการเข้าถึงระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ครอบคลุมคนทุกระดับ และเกิดความเท่าเทียมกัน

.

ร่วมติดตามถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ค Urban Climate Resilience-Thailand

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

27 มิถุนายน 2024 @ 08:30 AM to
27 กรกฎาคม 2024 @ 04:30 PM
 

Event Types

Share With Friends

Scroll to Top