มูลนิธิชีววิถี-BIOTHAI, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), Thai Climate Justice for All, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

เสวนา “ระบบอาหารกำลังพังทลาย : ทางรอดนโยบายที่รัฐบาล (ใหม่) ต้องทำ”

158 158 people viewed this event.

#ประเด็นเสวนา

1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สุขภาพ ฝุ่นพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อความมั่นคงอาหาร
2. ปัญหาระบบผูกขาดอาหารของกลุ่มทุน และนโยบายรัฐ เช่น BCG คาร์บอนเครดิต ที่ไปผิดทาง
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและระบบตลาดสุขภาพจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
4. การปรับตัวและเปลี่ยนผ่านของเกษตรกรในภาวะวิกฤติอาหาร
5. ข้อเสนอทางนโยบายเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอาหารที่เป็นธรรมและยั่งยืน

To register for this event email your details to ruyaprod@gmail.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

17 สิงหาคม 2023 @ 01:00 PM to
17 สิงหาคม 2023 @ 01:30 PM
 

Event Types

Share With Friends