การจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ, ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรม, ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน อาชีพ, ประมงพื้นบ้าน, ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม

แนวทางการตั้งรับปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนสำหรับแม่น้ำโขง

เขียนโดย Carl Middle […]

การจัดการน้ำ, ประมงพื้นบ้าน, ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม, พลังงาน

บันทึก..เวทีเสวนาออนไลน์ น้ำมันรั่วสู่ทะเล (อีกแล้ว) : ถึงเวลาที่จะต้องสร้างระบบใหม่เพื่อนิเวศที่เป็นธรรมและยั่งยืน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Scroll to Top