ชนเผ่า ชนพื้นเมือง

ชนเผ่า ชนพื้นเมือง

COP15 : ชนกลุ่มน้อยเรียกร้องให้บรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนในกรอบดำเนินการด้านความหลากลายทางชีวภาพระดับนานาชาติในยุคหลังปี 2020 อย่างเป็นรูปธรรม

เขียนโดย Shuchita Jh

ชนเผ่า ชนพื้นเมือง, ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตอนจบ)

เผยแพร่โดย Forest Pe

ชนเผ่า ชนพื้นเมือง, ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตอนที่ 6)

เผยแพร่โดย Forest Pe

Scroll to Top