THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย Dr. Kevin Casas-Zamora
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์


แน่นอนว่าภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ในระยะยาว ส่วนในระยะสั้นนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ผู้นำประเทศต่างๆรวมไปถึงสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอินเดียได้ให้คำมั่นสัญญาถึงการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน เราจะต้องหาวิธีที่ช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถดำรงอยู่ได้ในโลกที่กำลังตกอยู่ในปัญหามากมายที่เกิดจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากอนาคตของเราขึ้นอยู่กับมัน

ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยและภาวะโลกร้อนนั้นชัดเจน ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศที่มักเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร การประกันแหล่งน้ำ และผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตยที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองทั่วโลก ในปัจจุบัน ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยรับผิดชอบต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดในบรรยากาศโลก และ 15 ประเทศจากจำนวน 20 ประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตย

ประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจะเป็นเครื่องตัดสินว่าประชาธิปไตยจะเป็นระบอบที่เหมาะสมสำอนาคตหรือไม่ เพราะระบอบประชาธิปไตยจะมีประโยชน์อะไรหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาและประกันความอยู่รอดของมนุษย์ได้? ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เราอาจเห็นว่าบางประเทศที่ปกครองโดยลัทธิอำนาจนิยมนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินใจจากส่วนกลางทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการแก้ปัญหาได้ดีกว่า ในขณะที่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้นมักจะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไม่ทันการณ์

ก่อนอื่นเราจะต้องไม่หลงเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทั้งสองระบอบในการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 กลับมาที่ประเด็นภาวะโลกร้อน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจประกาศว่าจะทำให้จีนบรรลุข้อตกลง Carbon Neutral ภายในปี 2060 ทว่าในความเป็นจริง โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศประชาธิปไตยนั้นทำได้ดีกว่าในความพยายามแก้ปัญหาโลกร้อนและการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ จาก Climate Change Performance Index 2020 ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของ 57 ประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น พบว่า 9 ประเทศจากจำนวน 10 ประเทศที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ที่สุดเป็นประเทศประชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศจีนอยู่อันดับที่ 27

ระบอบประชาธิปไตยสามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริหารจัดการมาตรการแก้ไขสภาพภูมิอากาศได้ดี รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรับผิดชอบขององค์กรที่ออกนโยบาย และในที่สุดแล้วคือความถูกต้องเป็นธรรมของนโยบายสาธารณะ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกรตา ทุนแบร์กและทีมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของเธอเกิดที่ประเทศสวีเดน แน่นอนว่าแนวโน้มการมองปัญหาในระยะสั้นของระบอบประชาธิปไตย ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย และผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้สินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาแพง การชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการสำหรับปัญหาที่กระทบกับคนในช่วงอายุต่างๆกัน

ประการที่สอง เราจะต้องใช้ระบบการประเมินผล และจะต้องไม่แยกประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตยออกจากผลการแก้ปัญหาโลกร้อน ประชาธิปไตยไม่ให้สิทธิแก่เด็กที่ยังไม่เกิด จึงดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนและบั่นทอนสิทธิของประชาชนและคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยทางทฤษฎีแล้ว การปกป้องสิทธิดังกล่าวควรใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตย ส่วนโดยทางนโยบาย การรวมเอากระบวนการแก้ปัญหาโลกเข้าเป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตยอาจเป็นเสมือนการให้การสนับสนุนประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโลกร้อน เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเรื่องสิทธิสตรีและเพศทางเลือก

ประการที่สาม เราจะต้องปฏิรูปองค์กรต่างๆให้สามารถสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน เนื่องจากหลายๆประเทศประชาธิปไตยยอมรับว่าภาวะโลกร้อนคือเหตุการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลจะต้องพิสูจน์ตนเองว่ามีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลในระบอบอำนาจนิยมด้วยการจัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อชดเชยต้นทุนที่เกิดจากนโยบายลดคาร์บอนอย่างทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงงานถ่านหิน หรือการลงทุนในเครือข่ายรถไฟฟ้า เชิญภาคประชาชนเข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายแก้ไขปัญหาโลกร้อนเพื่อการยอมรับจากทุกฝ่ายและดำเนินนโยบายด้วยความราบรื่น และให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวเหนือนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่นประเทศไอร์แลนด์ได้สุ่มเลือกประชาชนจำนวน 99 คนเข้าร่วมอภิปรายปัญหาโลกร้อนในกระบวนการร่างนโยบาย เป็นต้น


ภาพโดย Maxim Shipenkov
อ้างอิง https://www.neweurope.eu/article/is-climate-change-an-existential-threat-to-democracy/


Social Share