THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

“วิถีชนเผ่ากับสภาวะโลกร้อน”
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 14.00-16.00 น.

โดยมุ่งไปที่ชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีวิถีนิเวศที่สมดุล แต่ก็ถูกกระทำ และกล่าวหาว่ามีส่วนทำให้โลกร้อน จากวิถีไร่หมุนเวียน ไฟป่า ฯลฯ

TCJA ได้เชิญ วิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยน
1) พ่อจอนิ โอโด่เชา ปราชญปกากะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ลุ่มลึกนิเวศวัฒนธรรม จะมาสะท้อนโลกทัศน์ มุมมองของชนกะเหรี่ยงต่อสภาวะโลกร้อน ว่า ในวิถีชนเผ่ากะเหรี่ยงเข้าใจสภาวะโลกร้อนอย่างไร พวกเขาได้รับผลกระทบ และปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนอย่างไร และวิถีชนเผ่าจะเป็นทางออกให้กับการจัดการโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง

2. รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ผอ.สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ นักมานุษยวิทยาที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย” ในปี 2555 อาจารย์จะมาบอกเล่าว่า ได้เข้าใจความสัมพันธ์ของวิถีชนเผ่ากับโลกร้อนอย่างไร และนักมานุษยวิทยามีวิธีวิทยาในการทำความเข้าใจสภาวะการณ์ดังกล่าวของชนเผ่าอย่างไร

3. รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหิดล หัวหน้าโครงการพลิกฟื้นวิถีสังคมและระบบนิเวศสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (RISE) โดยอาจารย์และทีมวิจัยกำลังศึกษาผลกระทบและการปรับตัวสภาวะโลกร้อนต่อระบบอาหารและโภชนาการของชุมชนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยเป็นงานศึกษาในชุดโครงการร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย อาจารย์และคณะจะมาอธิบายกรอบและวิธีวิทยาการศึกษาผ่านมุมมองของโภชนาการชาติพันธุ์ในสภาวะโลกร้อน

เสวนาครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มมุมมอง หรือเปิดพื้นที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่า ทำให้เรามีกรอบคิด บทเรียนในการทำความเข้าใจและแสวงหาทางออกต่อปัญหาได้ลุ่มลึกและกว้างขวางขึ้น และยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางนิเวศให้กับชนเผ่าด้วย


Social Share