THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

ณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์  (กะติ๊บ) 

อายุ 24 ปี
พนักงานบริษัทเอกชน

Change together เปลี่ยนไปด้วยกัน

“เรามีหน้าที่สร้างความยั่งยืน ให้กับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลก อย่าหมดหวังหรือมองเป็นเรื่องไกลตัว เพราะทุกชีวิตเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน”


Social Share