THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เสวนาออนไลน์ ซีรีย์ : องค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบกับชุมชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

การสัมมนาออนไลน์ ซีรีย์ “ผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2564 (7 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างไรต่อพวกเรา ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา .มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” จากวิทยากรที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.10-14.40 น. วิทยากร ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ ม.รามคำแหง
เวลา 14.40-16.10 น. ดร.นลินี ทองแถม นักวิชาการอิสระ


Social Share