THAI CLIMATE JUSTICE for All

พัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้นในปัจุบัน อาจกล่าวได้ว่า เป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน โดยการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไข ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละประเทศหรือในแต่ละพื้นที่ย่อมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดำเนินการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รายงานการศึกษาฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวนโยบาย และพัฒนาการทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจรวมทั้งเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายค้นคว้าและเปรียบเทียบกฎหมาย
กองกฎหมายต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๖๓

เอกสาร Download –> คลิก

Climate-Change

Scroll to Top