THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

กลุ่มเกษตรกร สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นกรณีตัวอย่างของการต่อสู้ปรับตัวและพลิกวิกฤตจากปัญหาสภาวะโลกร้อน (Climate change) ที่ส่งผลกระทบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพาะปลูกพืชพื้นถิ่นผสมผสานกับพืชผักตามฤดูกาลที่ตลาดต้องการ
จนสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน


Social Share