THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย คณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านข้อตกลง Net Zero ที่เกี่ยวกับภาคเอกชน
เผยแพร่ใน INTEGRITY MATTERS: NET ZERO COMMITMENTS BY BUSINESSES, FINANCIAL INSTITUTIONS, CITIES AND REGIONS
วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2022
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย https://corporate.enelx.com/…/net-zero-carbon-cities…

(ต่อจากวันพฤหัสบดี)

ข้อแสนอแนะข้อสุดท้าย : เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรคและทางแก้ไข

การสนับสนุนด้วยความสมัครใจจากภาคเอกชนและสถาบันรับรองมาตรฐานมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติและความร่วมมือที่ดีที่สุดเพื่อให้โลกบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยเร็วที่สุด ทว่าคำมั่นสัญญาโดยสมัครใจดังกล่าวเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ สองในสามของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในตลาดหุ้นยังขาดการให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการตามเป้าหมาย Net Zero ส่วนหนึ่งในสามที่เหลือก็มีเพียงส่วนน้อยที่ให้คำมั่นในภาคสมัครใจ โดยสรุปแล้วบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นและรัฐวิสาหกิจยังไม่มีเป้าหมาย Net Zero แต่อย่างใด

ดังนั้นเราจึงต้องการกฎหมายเพื่อสร้างพื้นที่ดำเนินการและเปลี่ยนกลไกภาคสมัครใจให้เป็นกลไกที่มีกฎหมายควบคุมเศรษฐกิจเข้ามาบังคับใช้ ดังที่เราจะเห็นได้จากในปัจจุบันว่า มีกฎหมายเกี่ยวกับ Net Zero เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าควบคุมประเด็นอย่างเช่นการเอาคาร์บอนเครดิต แผนการปรับโครงสร้างองค์กร การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการเปิดเผยข้อมูล

กฎหมาย Net Zero จะทำประโยชน์ได้มากมายด้วยการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้สำหรับทุกภาคส่วน ปิดกั้นการฟอกเขียว และขจัดความเสี่ยงที่ผู้ไม่มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาจะเข้าครอบงำตลาด นอกจากนี้กฎหมาย Net Zero ยังทำให้เกิดตลาดใหม่โดยการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและเปิดโอกาสให้ภาครัฐเร่งดำเนินการตามข้อตกลงปารีส

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ลงรอยกันในการบังคับใช้กฎหมายที่จะถ่วงกระบวนการปรับโครงสร้างให้ช้าลงและเพื่อให้เกิดพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานผู้ร่างกฎหมายของประเทศต่างๆในภูมิภาคจะต้องทำงานร่วมกัน ในปัจจุบันมีการแก้กฎหมายส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกฎเหล็กที่ควบคุมเรื่อง Net Zero ในตลาดขนาดใหญ่ไปแล้ว ตัวอย่างเช่น เริ่มมีการนำกฎหมายบังคับให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลมาใช้ในยุโรป ญี่ปุ่น จีน อาฟริกาใต้ เคนยา และอินเดีย และกำลังจะมีการประกาศใช้ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เราพบว่ามีความไม่ลงรอยกันในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นคู่แข่งขันกันทางเศรษฐกิจ และเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากอำนาจของตลาดในการให้รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำ เราจะต้องมีข้อมูลที่สม่ำเสมอและสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับใช้ตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ

• นิติบัญญัติควรกำหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านการให้คำมั่นสัญญา การวางแผนปรับโครงสร้างสู่ Net Zero และการเปิดเผยข้อมูล โดยเริ่มจากกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่มีระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

• แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกันในตัวบทกฎหมายของประเทศต่างๆโดยการแต่งตั้งทีมกฎหมายด้าน Net Zero ที่ประกอบไปด้วยนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อร่างกฎหมายในระดับสากล

รายละเอียดของข้อเสนอแนะ

• เพื่อช่วยนิติบัญญัติออกกฎหมายที่เหมาะสม แนวทางและมาตรฐานของระบบสมัครใจจะต้องระดมผู้นำและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะนำเราไปสู่เป้าหมาย แคมเปญผู้นำอย่าง Race to Zero และกลุ่มพันธมิตรในธุรกิจเดียวกันอย่าง Glasgow Financial Alliance for net zero (GFANZ) จะต้องระดมสมาขิกในภาคสมัครใจและใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีอยู่มาสร้างมาตรฐาน มาตรฐานนานาชาติจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานใหม่นี้เพื่อให้เกิดการนำไปบังคับใช้ข้ามพรมแดน (ยกตัวอย่างเช่น International Sustainability Standards Board (ISSB) และ ISO) และใช้การรับรองโดยบุคคลที่สามเพื่อให้เกิดบูรณภาพ และจะต้องมีการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบการดำเนินการด้าน Net Zero Tracker

• ถึงแม้ว่าการดำเนินการของภาคเอกชนจะเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่รัฐก็จะต้องมีเป้าหมาย Net Zero ของตนเองเช่นกัน เริ่มจากการสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่จะมาสนับสนุนกฎหมายใหม่ๆข้างต้น เช่นสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กำหนดมาตรฐานการประเมินและรายงานผลด้าน Net Zero ชุดของนโยบายที่จะมาสนับสนุน Net Zero จะต้องรวมเอกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน กฎหมายกำกับดูแลตลาด และกลไกราคาคาร์บอนเครดิตเข้าไว้ด้วยกัน

• เทศบาลเมืองจะต้องมีอำนาจในการกำหนดกฎหมายและจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง (เช่นกฎหมายสิ่งก่อสร้าง การใช้ที่ดิน และการวางแผนที่ดิน) และควรรวมเอาเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าไว้ในแผนสิ่งแวดล้อมด้วย

• เทศบาลเมืองควรร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในระดับสูงขึ้นไปเพื่อร่างนโยบายและกฎหมายและสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆเพื่อทำให้เทศบาลสามารถตั้งเป้า Net Zero ในระดับสูงและบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เพราะรัฐบาลจะสามารถให้คำมั่นสัญญาเรื่อง Net Zero ในระดับชาติได้ดีกว่าถ้าเทศบาลเมืองที่มีศักยภาพในการบริหารโครงการส่วนท้องถิ่นจะร่วมกำหนดกฎหมายและกลไกค่าตอบแทนคาร์บอนเครดิตและร่วมกระตุ้นให้ภาคเอกชนดำเนินการตามเป้าหมาย Net Zero ที่วางไว้


Social Share