THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เผยแพร่โดย FAO
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์


ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มทำให้ความต้องการน้ำสำหรับทั้งนาปีและนาปรังเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรต้องการน้ำมากขึ้นเนื่องจากน้ำในดินระเหยเร็ว ทำให้ดินแห้ง ประกอบกับการที่ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้พืชผลเสียหายบ่อยขึ้น ภายในปี 2080 ภาวะขาดแคลนน้ำจะเกิดในหลายพื้นที่ รวมถึง 40% ของทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของทวีปเอเชีย ส่วนภูมิภาคอื่นเช่นพื้นที่ชลประทานในอินเดีย ปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงใต้ประเทศจีนจะพึ่งพาระบบชลประทานน้อยลงเพราะฝนจะชุกขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้ำจากระบบชลประทานจะเพิ่มสูงขึ้นราว 7-21% ทั่วโลกภายในปี 2080 ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลักษณะของพื้นที่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังทำให้ผลผลิตข่าวนาปีและนาปรังมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นด้วย

ระดับน้ำทะเล

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าระดับน้ำทะเลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำทะเลเฉลี่ยในศตวรรษที่ 21 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ระดับน้ำทะเลที่สูงประกอบกับน้ำป่าไหลหลากจะทำให้พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มเข้าไร่นาบ่อยครั้งขึ้น ทำให้พืชผลเสียหายและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก

อัตราการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เกิดจากความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และชุมชนเมืองที่ขยายตัวจะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำบาดาลเสียสมดุล ความขาดแคลนน้ำผนวกกับมลพิษในแหล่งน้ำจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศน์และชุมชนที่อาศัยแหล่งน้ำใต้ดินหรือแม่น้ำในการดำรงชีพ

ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้ำดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของภาวะโลกร้อนด้วย ได้แก่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ตามข้อมูลที่แสดงในตารางด้านล่าง ยกตัวอย่างเช่นระดับน้ำในแหล่งน้ำที่ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนนั้นมีผลน้อยกว่ากิจกรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนั้นมักเกิดจากภาวะโลกร้อนมากกว่า จึงควรต้องพิจารณาปัจจัยนี้เป็นสำคัญในการวางแผนรับมือปัญหาในระยะสั้นและระยะกลาง

(จบ)


ภาพโดย FAO
อ้างอิง http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b6-water/chapter-b6-3/en/


Social Share