THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

โดย : อาจารย์ประสาท มีแต้ม และคุณศุภกิจ นันทะวรการ
สัมมนาออนไลน์ : ความหวังและแนวทางต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“ข้อเสนอจากภาคประชาสังคมที่ทำงานกับชุมชนฐานราก”


Social Share