THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

การฝึกอบรมผู้นำการฝึกอบรม (ออนไลน์) :
การส่งเสริมความเท่าเทียมเสมอภาคระหว่างเพศในบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564

ที่มา : EmPower (Women for Climate Resilient Societies)

สร้างขึ้นด้วย Padlet

Social Share