THAI CLIMATE JUSTICE for All

บทสังเคราะห์ : กรณีศึกษาป่าชุมชนแห่งความยั่งยืน “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัตรางวัลแห่งความยั่งยืน”

ภาพรวมจาก 3 กรณีศึกษา โดย ดร. เอนก นาคะบุตร

บทสังเคราะห์ภาพรวม

 1. ความร่วมมือระหว่างประชาชนในเขตป่าชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมป่าไม้ ล้วนสร้างมิติใหม่
  ของ “คุณค่าร่วม” หรือ “จิตส านึกร่วม” ระหว่างประชาชนรอบป่า และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต่างเห็น
  พ้องกันที่จะมุ่งไปสู่ “ความยั่งยืน” ทั้งของระบบภูมินิเวศน์ย่อย (landscape) ตลอดจนความมั่นคง
  และความผาสุกของประชาชนรอบป่าที่เห็นพ้องกัน
 2. คุณค่ารวมและวิสัยทัศน์ร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างมองภาพรวมที่จะป้องกันฟื้นฟู
  และใช้ประโยชน์ทั้งที่ดินทากิน ทั้งแหล่งน้า ทั้งป่าของรัฐ ป่าชุมชนของชาวบ้าน ตลอดจนความ
  หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืชต่างๆ โดยไม่ได้แบ่งขอบเขตอย่างตายตัวตามอานาจของ
  กฎหมาย หรือของหน่วยงานเป็นหลัก แต่มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งของรัฐและของชุมชนร่วมกันโดย
  ข้ามขอบเขตอานาจกฎหมาย (transboundary)
 3. การจัดการร่วมกันในมิติใหม่ (Co – management) ได้พัฒนาเข้าไปสู่นามธรรมของการแบ่งปันและ
  ร่วมมือ (partnership) โดยต่างช่วยลดจุดอ่อน ตลอดจนสนับสนุนให้ทั้งรัฐและชุมชน สร้างความ
  เข้มแข็งแต่ละฝ่าย เปิดเขตแดนของแต่ละคน ร่วมงบประมาณ และร่วมแรงร่วมใจ จนถึงการร่วม
  ประโยชน์ของผลที่เกิดขึ้นทั้งในป่าของรัฐ และในเขตป่าของชุมชน ไปจนถึงการเป็นหุ้นส่วนในการ
  จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชน ในทั้งสองเขตป่า
 1. มิติใหม่ของการอนุรักษ์และพัฒนา ชุมชนร่วมกันจึงมุ่งไปสู่ “ความมั่นคงของวิถีชีวิตชุมชน” ทั้งการมี
  ความมั่นคงในที่ดินทากินในป่าชุมชนและอาณาบริเวณป่าของรัฐ ทางด้านอาหาร อาณาบริเวณการ
  พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เช่น
  การดูแลไฟป่า และจัดการแหล่งน้าให้มีตลอดปี และสร้างรายได้ทั้งปี จากการจัดการท่องเที่ยวเชิง
  นิเวศน์ร่วมกัน
Scroll to Top