THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

หลักสูตรฝึกอบรม “ผู้นำเยาวชนตื่นรู้กู้วิกฤติโลกร้อน”
โดย Thai Climate Justice for All (TCJA)
.
#วัตถุประสงค์
1. อบรมแนวคิด เนื้อหา และวิธีการศึกษาสาเหตุ ปัญหา ผลกระทบ และทางออกของโลกร้อนที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน และนโยบายของรัฐ
2. อบรมการทำคลิปวีดีโอ และถ่ายภาพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากพื้นที่สู่สาธารณะ
3. สร้างผู้นำเยาวชน และรวมตัวเป็นเครือข่ายเยาวชนในการขับเคลื่อนกู้วิกฤติโลกร้อน
.
#แนวทางการอบรม
1. จัดอบรมปฐมนิเทศ
2. จัดอบรมแนวคิด เนื้อหาโลกร้อนในประเด็น
a. ภาพรวมสาเหตุ ปัญหา ผลกระทบสภาวะโลกร้อนที่มีต่อนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม
b. แนวทางการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวสภาวะโลกร้อนชุมชน
c. ทิศทางนโยบายเพื่อกอบกู้วิกฤติโลกร้อน
3. อบรมการถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวีดีโอ และถ่ายภาพนิ่งเพื่อใช้ผลิตสื่อโลกร้อนจากเนื้อหา และกิจกรรมชุมชน โดยทางโครงการจะนำมาตัดต่อรวมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงจำเป็นต้องอบรมออนไลน์)
.
#ระยะเวลา พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
วันที่ 22 พฤษภาคม อบรมเนื้อหาโลกร้อนกับวิถีชุมชนและนโยบาย
วันที่ 23 พฤษภาคม อบรมการทำคลิปวิดีโอและถ่ายภาพนิ่ง
หมายเหตุ – วันและเวลาจะกำหนดในภายหลัง
.
#กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 20 คน
เยาวชนทั้งในชนบทและเมือง อายุราว 15-25 ปี (ยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสนใจ).


Social Share