THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เสวนาออนไลน์ “ภาวะโลกร้อนวิถีประมงแม่น้ำโขง”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ประเด็น
-การเปลี่ยนแปลงนิเวศในแม่น้ำโขง มาจากปัจจัยโลกร้อนหรือไม่ เพียงใด
-ผลกระทบโลกร้อนต่อนิเวศ เศรษฐกิจประมงพื้นบ้านในแม่น้ำโขง
-ข้อเสนอต่อการปรับตัว และบรรเทาปัญหา


Social Share