THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เสวนาออนไลน์ ความหวังและแนวทางต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร่วมรับฟังข้อเสนอภาคประชาสังคมที่ทำงานกับชุมชนฐานรากว่า อะไรความหวังและแนวทางต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประชาชนทำได้ โดยนำเสนอบทเรียนที่กลั่นจากประสบการณ์ที่ทำงานกับประชาชน ชุมชนในแต่ละประเด็น
และข้อเสนอต่อรัฐว่าควรเร่งดำเนินการอย่างไร

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากรโดย
1) อ.ประสาท มีแต้ม/ศุภกิจ นันทะวรการ นักวิชาการและนักกิจกรรมด้านพลังงาน เสนอว่าพลังงานหมุนเวียนคือคำตอบ

2) คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศฯ เสนอระบบฐานข้อมูลจัดการอุตสาหกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

3) คุณระวี ถาวร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า เสนอปฏิรูปจัดการป่าโดยชุมชนเพื่อดูดซับคาร์บอน

4) สุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนฯ เสนอสู่วิถีเกษตรนิเวศ เพื่อปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก

5) ภาคภูมิ วิธานติรวัตน์ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เสนอการฟื้นฟูนิเวศทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อป้องกันภัยพิบัติโลกร้อน

6) คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสนอเปลี่ยนความสัมพันธ์เพศสภาวะ พลังจัดการภูมิอากาศ

7) คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เสนอทิศทางปฏิรูปนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ดำเนินรายการโดย คุณกฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงาน TCJA

ประเด็นการแลกเปลี่ยน
– ทำไมเรายังมีความหวัง
– ทางออกของปัญหาอยู่ที่ไหน และสิ่งที่ควรเร่งทำคืออะไร
– นโยบายอะไรที่ต้องเร่งดำเนินการ
– ประชาชนจะทำอะไรได้บ้าง


Social Share