THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

โซเฟีย สุหลง -นาเดีย อาแว

อายุ 16 ปี
โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส

ขนมพื้นบ้าน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การใช้วัสดุธรรมชาติให้มาก และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือการสร้างจุดยืนให้แก่ชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม


Social Share