THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย Frederic Mousseau
วันที่ 25 มีนาคม 2019
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย Kristen Lyons

ที่ดินสำหรับการปลูกป่าในเขต Kachung ประเทศอูกานดาที่เป็นขององค์กร Green Resources ในประเทศนอร์เวย์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ประกาศไล่ที่ที่ได้นำมาแสดงไว้เป็นหลักฐานในรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงการยึดที่ดินทำกินมาจากชนพื้นเมือง รัฐบาลของประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้และสถาบันรับรองสิทธิในระดับนานาชาติซึ่งเป็นผู้เคยให้การรับรองว่าโครงการ Green Resources เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมก็รับรู้อยู่ว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการยึดที่ทำกินจากคนยากจนแต่เลือกที่จะมองข้ามการกระทำดังกล่าว รายงานฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายและบทบาทที่แท้จริงของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอน

ในประเทศอูกานดา องค์กร Green Resources ซึ่งมีเป้าหมายในการปลูกป่าเพื่อผลิต carbon credit ของประเทศนอร์เวย์ได้รับสิทธิเช่าที่ดินในป่าสงวนสองผืนเป็นเวลา 50 ปีเพื่อการผลิตและจำน่าย carbon credit ให้แก่การไฟฟ้าของสวีเดน (Swedish Energy Agency (SEA)) จากข้อมูลของบริษัทพบว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่ 11,864 เฮกตาร์คือ “เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาฟริกา”

Green Resources รับทุนจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐหลายรายรวมถึงทุน Norfund และ Finnfund ของประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ตามลำดับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบัน โครงการของ Green Resources ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันรับรองคุณภาพระดับนานาชาติเช่น Clean Development Mechanism (CDM) ของสหประชาชาติ, the Forest Stewardship Council (FSC), และ the Climate, Community, and Biodiversity Standard (CCBS)

การปลูกป่าเพื่อต่อสูกับภาวะโลกร้อนนั้นฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี ทว่าหลักฐานที่ Oakland Institute พบในรายงานฉบับที่ผ่านมาทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของโครงการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนของ Green Resources ในประเทศอูกานดา ในขณะที่ Green Resources อ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะ “ฟื้นฟูสภาพป่า” ซึ่งต้นสนที่ปลูกเหล่านี้มิใช่พันธุ์ท้องถิ่น และปลูกเพื่อการขาย carbon credit แล้วจึงตัดและนำไปขายเป็นซุง ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือชาวอูกานดาท้องถิ่นนับพันถูกไล่ที่ทำกินเพื่อนำที่ดินมาปลูกป่า ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับป่าสงวน Kachung ในเขต Dokolo District ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่องค์กร Green Resources ปฏิบัติงานอยู่นั้นเกิดความเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินที่ใช้เป็นที่ทำนาไร่ เลี้ยงปศุสัตว์ และเก็บของป่า เนื่องจากรัฐบาลอูกานดาไม่รับรองสิทธิในที่ดินของชาวบ้านเหล่านั้นและประกาศห้ามมิให้ชาวบ้านบุกรุกที่ดินที่องค์กร Green Resources ใช้ปลูกป่า ทำให้ในหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านต้องประสบภาวะขาดความมั่นคงทางอาหารอย่างหนักโดยไม่ได้รับการชดเชยใดๆ จาก Green Resources หรือรัฐบาลของตน

หลักฐานแสดงการถูกไล่ที่ทำกิน

องค์กรเครือข่าย นายทุน และสถาบันรับรองต่างก็เลือกที่จะมองข้ามผลกระทบของโครงการ Green Resources ในประเทศอูกานดาที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และมุ่งเป้าแต่การขยายระบบเศรษฐกิจคาร์บอน จดหมายขับไล่ที่ทาง Oakland Institute ได้มาในปี 2014 จากชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งที่ได้รับมาจาก Green Resources (หรือปฏิบัติการภายใต้ชื่ออื่นเช่น Kachung Plantation Project หรือ Lango Forestry Co.) เป็นสิ่งที่ยืนยันการไล่ที่ชาวบ้านนับพันคนออกจากที่ดินที่ใช้เป็นที่ทำกินเพื่อใช้ปลูกป่า จดหมายดังกล่าวตามตัวอย่างที่ปรากฏด้านล่างมีเนื้อหาโดยสรุปว่าได้กล่าวหาชาวบ้านเจ้าของที่ดินว่าทำการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นทาง Green Resources จึงไม่รับผิดชอบหากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้น นอกจากนี้ Green Resources ยังขอให้รัฐบาลอูกานดาสั่งห้ามมิให้ชาวบ้านนำปศุสัตว์เข้าไปหากินในที่ดินสำหรับปลูกป่าขององค์กรและร้องทุกข์ต่อรัฐบาลว่าประสบพฤติกรรมที่หยาบคายจากชาวบ้าน และขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ยึดปศุสัตว์ที่รุกล้ำพื้นที่ของตน

ตัวอย่างจดหมายไล่ที่ทำกิน

(อ่านต่อวันเสาร์)


อ้างอิง  https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/evicted-carbon_0.pdf


Social Share