THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เขียนโดย ukcop26.org
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2021
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย ukcop26.org

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศที่ลงนามท้ายประกาศนี้ ขอสัญญาว่า :

 • รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้าจะเน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของป่าทุกประเภท ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG เพื่อทำให้เกิดสมดุลระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการกิจกรรมของมนุษย์และปริมาณการดูดซับและฝังคาร์บอน เพื่อปรับตัวเข้าหาภาวะโลกร้อน และเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศน์
 • รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้ายืนยันในพันธสัญญา ทั้งในฐานะของประเทศและกลุ่มประเทศที่ดำรงอยู่ ที่มีต่อกรอบดำเนินการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแห่งสหประชาชาติ ข้อตกลงปารีส ข้อตกลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อตกลงด้านการต่อสู้กับภัยแล้งแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้ายืนยันในพันธสัญญาเพื่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์ ปกปักรักษา จัดการ และฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศน์อื่นๆทั้งหมดอย่างยั่งยืน
 • รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้าตระหนักว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายการใช้ที่ดิน การต่อสู้ภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้นั้น เราจะต้องปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การเงินและการลงทุน จะต้องให้การสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นผู้ซึ่งพึ่งพาป่าในการดำรงชีพและเป็นผู้ดูแลรักษาป่าที่มีประสิทธิภาพ
 • รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการในปีที่ผ่านมาและแสดงให้เห็นโอกาสที่จะเร่งกระบวนการดังกล่าวให้เร็วขึ้น ดังนั้น รัฐบาลของประเทศของข้าพเจ้าจึงให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับนานาชาติในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปและที่ดินที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพเดิมภายในปี 2030 ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับตัวอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เราขอสัญญาว่าจะใช้ความพยายามร่วมกันในการ :

 • อนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศน์อื่นๆและเร่งกระบวนการฟื้นฟุสภาพ
 • กำหนดนโยบายการค้าและการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนที่ไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า
 • ขจัดความเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและมีผลกำไร สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่า และรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเหนือผืนป่าตามกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศตามความเหมาะสม
 • ดำเนินการทบทวนนโยบายและโครงการเกษตรหากจำเป็นเพื่อทำให้เกิดการเกษตรที่เกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ยืนยันในพันธสัญญาทางการเงินระหว่างประเทศ และจะเพิ่มแหล่งทุนภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างการเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดการป่ายั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า และการสนับสนุนกิจกรรมของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
 • สร้างสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูป่าที่สูญเสียหรือเสื่อมโทรม กำหนดนโยบายและเร่งการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อภาวะโลกร้อน เกิดการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

เราขอร้องให้ผู้นำประเทศของทุกประเทศร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีก 2°C และรักษาระดับไว้ที่ 1.5°C หากเราร่วมมือกัน เราก็จะสามารถต่อสู้กับภาวะโลกร้อน สร้างภูมิต้านทางให้ชุมชน และหยุดการสูญเสียพื้นที่ป่าและที่ดินเสื่อมโทรมได้

ประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลงล่าสุดตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2021 : The Holy See, Nicaragua, Singapore, Turkmenistan
พื้นที่ป่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงคิดเป็นร้อยละ : 90.94
พื้นที่ป่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงคิดเป็นเฮกตาร์ : 3,691,510,640
พื้นที่ป่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงคิดเป็นตารางไมล์ : 14,252,996

ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงทั้งหมด 141 ประเทศ ได้แก่ :

 1. Albania
 2. Andorra
 3. Angola
 4. Argentina
 5. Armenia
 6. Australia
 7. Austria
 8. Azerbaijan
 9. Bangladesh
 10. Belgium
 11. Belize
 12. Bhutan
 13. Bosnia and Herzegovina
 14. Botswana
 15. Brazil
 16. Brunei Darussalam
 17. Bulgaria
 18. Burkina Faso
 19. Cameroon
 20. Canada
 21. Central African Republic
 22. Chad
 23. Chile
 24. China
 25. Colombia
 26. Costa Rica
 27. Côte d’Ivoire
 28. Croatia
 29. Cuba
 30. Cyprus
 31. Czechia
 32. Denmark
 33. Dominican Republic
 34. Democratic Republic of the Congo
 35. Ecuador
 36. El Salvador
 37. Equatorial Guinea
 38. Estonia
 39. Eswatini
 40. European Commission on behalf of the European Union
 41. Fiji
 42. Finland
 43. France
 44. Gabon
 45. Georgia
 46. Germany
 47. Ghana
 48. Greece
 49. Grenada
 50. Guatemala
 51. Guinea Bissau
 52. Guyana
 53. Haiti
 54. Holy See
 55. Honduras
 56. Hungary
 57. Iceland
 58. Indonesia
 59. Ireland
 60. Israel
 61. Italy
 62. Jamaica
 63. Japan
 64. Kazakhstan
 65. Kenya
 66. Kyrgyzstan
 67. Latvia
 68. Lebanon
 69. Liberia
 70. Liechtenstein
 71. Lithuania
 72. Luxembourg
 73. Madagascar
 74. Malawi
 75. Malaysia
 76. Mali
 77. Malta
 78. Mauritius
 79. Mexico
 80. Moldova
 81. Monaco
 82. Mongolia
 83. Montenegro
 84. Morocco
 85. Mozambique
 86. Nepal
 87. Netherlands
 88. New Zealand
 89. Nicaragua
 90. Niger
 91. Nigeria
 92. North Macedonia
 93. Norway
 94. Pakistan
 95. Panama
 96. Papua New Guinea
 97. Paraguay
 98. Peru
 99. Philippines
 100. Poland
 101. Portugal
 102. Republic of the Congo
 103. Romania
 104. Russia
 105. Rwanda
 106. Saint Lucia
 107. Saint Vincent and the Grenadines
 108. Samoa
 109. San Marino
 110. Sao Tome and Principe
 111. Senegal
 112. Serbia
 113. Seychelles
 114. Sierra Leone
 115. Singapore
 116. Slovakia
 117. Slovenia
 118. Somalia
 119. South Korea
 120. Spain
 121. Sri Lanka
 122. Suriname
 123. Sweden
 124. Switzerland
 125. Syria
 126. Tanzania
 127. Togo
 128. Tonga
 129. Turkey
 130. Turkmenistan
 131. Uganda
 132. Ukraine
 133. United Arab Emirates
 134. United Kingdom
 135. United States of America
 136. Uruguay
 137. Uzbekistan
 138. Vanuatu
 139. Vietnam
 140. Zambia
 141. Zimbabwe

อ้างอิง : https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/?fbclid=IwAR35860eYVGhnacfxaGDi6hNhjTPocdzA_urMWF1sgfrDZLa4OcvmfQHfKI


Social Share