THAI CLIMATE JUSTICE for All

รายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สอง : บทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และการฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย Forest Peoples Programme
วันที่ ปีค.ศ. 2020
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย Giacomo Pirozzi

บทสรุปผู้บริหาร

เป้าหมาย Aichi Biodiversity สำหรับการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 เป็นจำนวน 18 แผน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยังไม่ประสบความสำเร็จ

การละเลยการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละประเทศ ทำให้สหประชาชาติสูญเสียโอกาสไปหลายประการในการวางแผนงานในปี 2011–2020 หนึ่งในนั้นได้แก่เป้าหมาย Aichi Biodiversity ทั้ง 20 เป้าหมายไม่ประสบความสำเร็จ การวางตำแหน่งของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นไว้เป็นหัวใจของการกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพจะส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการดูแลรักษา และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เบาบางลง

การเอาชนะการแบ่งแยกและความไม่สมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นหัวใจในการแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของมนุษย์ รวมไปถึงการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน ปฏิสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตระหนักรู้ถึงวิถีธรรมชาติและสร้างแรงบันดาลใจและเกิดวิสัยทัศน์ของการคงอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติบนโลกใบนี้

ค่านิยม วิถีชีวิต ความรู้ ระบบการบริหารทรัพยากร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบโลกที่มีความหลากหลายและมีความสามัคคีกัน โดยที่ไม่ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้เบื้องหลัง

ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและธรรมชาติที่มีความสมดุลมากขึ้นด้วยแนวทางต่อไปนี้ :

  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสู่ความหลากหลายทางความรู้และความเป็นอยู่
  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสู่การถือครองแบบไม่มีเจ้าของที่ถาวรตามแบบอย่างของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางธรรมาภิบาลสู่การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง
  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและผลตอบแทนสู่แบบอย่างของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความหลากหลาย
  • กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางอาหารสู่ระบบอาหารพื้นเมืองและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความอยู่รอดของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและสุขภาวะของประชากรโลก ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนรุ่นต่างๆ จากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และภูมิปัญญาโบราณ จากประสบการณ์จริงและนวัตกรรมของยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างมรดกและความหวังในการดำรงชีวิตรอดของคนยุคลูกหลาน และเป็นกระบวนการที่เกิดจากการร่วมมือกันของคนทุกกลุ่มในการปกป้องบ้านของเรา

ตอนที่ 1: บทนำ

Local Biodiversity Outlooks นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้านวิกฤติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อการกำหนดกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในเวที Convention on Biological Diversity (CBD) รายงานฉบับแรกได้รับการเผยแพร่ในปี 2016 เป็นภาคประกอบของรายงาน Global Biodiversity Outlook ฉบับที่ 4 (GBO-4) ซึ่งเป็นหลักฐานของบทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ CBD

ในปี 2016 ณ การประชุม Convention on Biological Diversity ครั้งที่ 13 (COP 13) ประเทศสมาชิกรับรองรายงานฉบับที่ 1 และกำหนดให้เผยแพร่รายงานฉบับที่ 2 อย่างต่อเนื่องจากรายงาน Global Biodiversity Outlook ฉบับที่ 5 (GBO-5) ในปี 2020 และรายงาน Local Biodiversity Outlooks ฉบับที่สองซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2011–2020 และฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม (LBO-2) ซึ่งเป็นภาคประกอบของรายงาน GBO-5 ได้เตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่มีการร้องขอในเวทีการประชุมชนพื้นเมืองในระดับนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ, เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของสตรี, ศูนย์ข้อมูลด้านภูมิปัญญาพื้นเมือง, Forest Peoples Programme, และ Secretariat of the Convention on Biological Diversity

เวทีนี้ทำให้เกิดการรวมศูนย์ข้อมูลและกรณีศึกษาจากชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมทั่วโลก ร่วมกับข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อควรรู้ก่อนการอ่าน

สำหรับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นแล้ว การเปิดโอกาสให้ผู้คนเล่าเรื่องราวของพวกเขาโดยวิธีของพวกเขาเองเป็นเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งในเวทีโลกไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ ในเจ็ดภูมิภาคหลักของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองโดยเวทีประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องประเด็นปัญหาชนพื้นเมืองนั้นมีความหลากหลายที่สูงมาก ซึ่งเป็นความหลากหลายที่เราต้องการรักษาไว้มิให้สูญหาย แต่เป็นเรื่องยากที่จะทำเช่นนั้นได้ในการอภิปรายสั้นๆ ดังนั้น นอกจากรายงานฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้แต่งและทีมงานรวมถึงข้อแนะนำเชิงนโยบายจากชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก ผู้อ่านควรได้รับข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของเรื่องราวในรายงานฉบับนี้เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด การตีความ และความต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้มีส่วนร่วมโดยตรงกับกระบวนการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้อง

(อ่านต่อวันอังคาร)


อ้างอิง https://lbo2.localbiodiversityoutlooks.net/transitions-towards-living-in-harmony-with-nature/

Scroll to Top