THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

รายงานสรุปการประชุม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่าไม้ครั้งที่ 2
: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการที่ดินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันที่25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยใช้โปรแกรม Zoom

จัดโดย
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
(RECOFTC-The Center for People and Forests)
ร่วมกับ
โครงการพลเมืองตื่นรู้กอบกู้วิกฤติโลกร้อน
(Thailand Climate Justice for All: ThaiCJA )
สนับสนุนโดย
สานักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

สรุปประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเส

ดาวน์โหลดเอกสาร :

http://www.thaiclimatejusticeforall.com/wp-content/uploads/2022/05/สรุปประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเส.pdf


Social Share