THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความรู้เท่าทันสื่อประเภทข่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคนในเมืองใหญ่ : ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้คิด
รายงานฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2563
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ResearchReport_CCML_ReaderReviewed


Social Share