THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

TCJA จะร่วมกับ Thai CCAN ขับเคลื่อนเป้าหมาย สร้างสิทธิและความเป็นธรรมสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่นหยุดโครงการฟอสซิล เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมและยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งเครือข่าย เชื่อมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน และใช้ประเด็นสภาพภูมิอากาศหนุนเสริมความเคลื่อนไหวสิทธิชุมชนกลุ่มต่าง ๆ

รูปธรรม เช่น ร่าง กม.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคประชาชน สร้างการเรียนรู้ชุมชนและภาคี ร่วมเวที COP ทั้งสหประชาชาติและเวทีประชาชน เป็นต้น

ขอบคุณ Thai CCAN ที่ร่วมเรียนรู้ หนุนเสริมซึ่งกัน เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนโลก ประเทศ ชุมชนจากวิกฤติโลกร้อนให้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

และขอบคุณน้องกะติ๊บที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญของ TCJA ยุคใหม่เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ การสื่อสาร การเรียนรู้ และการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่กู้วิกฤติโลกเดือด สร้างความเข้มแข็งชุมชนให้มีพลังยิ่งขึ้นไปครับ

กฤษฎา บุญชัย Kritsada Boonchai
ผู้ประสานงาน TCJA


Social Share