THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) ผม กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสมัชชาองค์กรเอกชนสิ่งแวดล้อม, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และ Thai Climate Justice for All ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พวกเราประชาสังคมได้ร่วมลงนาม ยื่นต่ออธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ร่าง กม.ดังกล่าว ทาง สผ.(ก่อนเกิดกรมโลกร้อน) ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา CREAGY ซึ่งไปว่าจ้างนักวิชาการจุฬาฯ อีกทีมาช่วยยกร่างและจัดรับฟังความคิดเห็น

กรมฯ จะเสนอร่างให้รัฐบาล และให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ให้ความคิดเห็น คาดว่าจะเข้า ครม. เดือน พค. และต้องส่งให้กฤษฎีกากลั่นกรองอีกที โดยรัฐบาลหวังจะได้แสดงความก้าวหน้าในเวที cop 29 ที่อาร์เซอร์ไบจัน


Social Share