THAI CLIMATE JUSTICE for All

Social Share

เผยแพร่โดย ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (CMA)
ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2023
แปลและเรียบเรียงโดย ปิโยรส ปานยงค์
ภาพประกอบโดย Wikipedia

ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสหรือ The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) ยกเลิก Decision 4/CMA.3, decision 8/CMA.4 และความตกลงปารีสและขอขอบคุณรัฐภาคีและผู้สังเกตการณ์ที่ได้สนับสนุนกรอบดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนตามมาตรา 6 วรรคที่ 9 ของความตกลงปารีส

1. รับรองรายงานเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนของคณะกรรมการกลาสโกว ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้กรอบดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนตาม Decision 4/CMA.3

2. ยกเลิกวรรคที่ 9 ของภาคผนวกของ Decision 4/CMA.3 ความว่า “รายงานเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนของคณะกรรมการกลาสโกวจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนงานดำเนินการตลาดคาร์บอนที่ 7 (พฤศจิกายน 2025)”

3. ยกเลิก Decision 8/CMA.4 วรรคที่ 3(a) และขอให้คณะกรรมการดำเนินการแผนงานขั้นที่ 1 (สำหรับปี 2023–2024) ที่ระบุใน Decision 4/CMA.3 ภาคผนวก และบทที่ 5 ต่อไป ซึ่งแผนงานนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดและรวบรวมทุกองค์ประกอบของแผนงานและสร้างแพลตฟอร์มของ UNFCCC บนเว็บไซต์สำหรับดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนและเพื่อบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลของการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนที่อ้างอิงในวรรคที่ 8(b)(i) ของภาคผนวกของ Decision 4/CMA3

I. แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC เพื่อการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอน

4. บันทึกความก้าวหน้าโดยเลขาธิการในการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC ว่าแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด

5. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชี้แจงประเด็นสำคัญของแต่ละประเทศแก่เลขาธิการตามมาตรา 6 วรรคที่ 8 ของความตกลงปารีส เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC ได้

6. ขอให้เลขาธิการพัฒนาและเปิดใช้งานแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ล่าช้าไปกว่าการประชุมครั้งที่ 5 ในเดือนมิถุนายน 2024 ของคณะกรรมการกลาสโกวเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนและแจ้งให้ UNFCCC ทราบเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของแต่ละประเทศตามมาตรา 6 วรรคที่ 8 ของความตกลงปารีส ตามที่อ้างอิงในข้อที่ 5 ว่าด้วยการเปิดใช้งานแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC อย่างเต็มรูปแบบ

7. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการนอกตลาดคาร์บอน รวมถึงแนวทางที่ใช้อยู่ในขั้นตอนแรกของแผนงานเพื่อบันทึกลงในแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC เมื่อเริ่มเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

8. ยกเลิก Decision 8/CMA.4, วรรคที่ 8 ที่ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรที่เกี่ยวข้อง สถาบัน และการประชุมพบปะภายใต้ความตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทา การตั้งรับปรับตัว การเงิน การพัฒนาและส่งต่อเทคโนโลยี การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และอื่นๆ รวมถึงองค์กรภายใต้สหประชาชาติ ทวิภาคี พหุภาคี ผู้บริจาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมให้ส่งข้อมูลทางการเงิน เทคโนโลยี และการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่มีอยู่ในการกำหนด พัฒนา หรือดำเนินแนวทางนอกตลาดคาร์บอนเพื่อบันทึกลงในแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC

9. เน้นย้ำถึงคำเชื้อเชิญที่อ้างอิงใน Decision 8/CMA.4, วรรคที่ 8

10. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนด พัฒนา หรือดำเนินแนวทางนอกตลาดคาร์บอนเมื่อแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC เมื่อเริ่มเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

11. ขอให้เลขาธิการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการส่งและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินแนวทางนอกตลาดคาร์บอนลงในแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC ให้ทันสมัยหากจำเป็น

II. แนวทางในการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอน

12. ยกเลิกวรรคอารัมภบทที่ 13 ของความตกลงปารีสที่กล่าวถึงความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล และการอนุรักษ์ความหลกาหลายทางชีวภาพที่บางวัฒนธรรมยกย่องว่าเป็น “Mother Earth” และรับรองความสำคัญของบางแนวคิดด้านความเป็นธรรมทางภูมิอากาศในกรณีของการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน

13. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค้นหาโอกาสในการพัฒนาและดำเนินการแนวทางนอกตลาดคาร์บอนให้สอดคล้องกับบทที่ 1 และ 2 ของหลักการในการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนที่อ้างอิงในภาคผนวกของ Decision 4/CMA3

III. กำหนดการของแผนงานและการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลาสโกวเรื่องการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอน

1. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สังเกตการณ์ส่งข้อมูลต่อไปนี้ทาง Submission Portal ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2024

(a) หัวข้อสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย

(b) แนวทางดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนที่ใช้กันอยู่ในขั้นตอนแรกของการดำเนินการตามแผนงาน

2. ขอให้เลขาธิการ :

(a) เตรียมรายงานสังเคราะห์ตามที่อ้างอิงในวรรคที่ 14 เพื่อให้คณะกรรมการกลาสโกวพิจารณาในวาระการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนในการประชุมครั้งที่ 5

(b) เตรียมรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวรรคที่ 10(b) ของ Decision 8/CMA.4, รวมถึงแนวทางร่วมจัดการบรรเทาและตั้งรับปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนที่อ้างอิงในมาตรา 5 วรรคที่ 2 ของความตกลงปารีส และแนวทางและกิจกรรมอื่นๆ

(c) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการอภิปรายร่วมกับการประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลาสโกว เรื่องการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอน โดยมุ่งเน้นไปที่ :

(i) การส่งข้อมูลตามวรรคที่ 14(b) ข้างต้น

(ii) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อ้างอิงในวรรคที่ 8 ของภาคผนวกของ Decision 4/CMA.3 รวมทั้งชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนคณะทำงานแพลตฟอร์มของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนที่เสนอโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอง

(iii) ปรับปรุงแผนการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนที่นำเสนอในครั้งที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนตามที่ต้อองการมากขึ้น

3. ขอให้ประธานคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกลาสโกวเรื่องการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอน เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรที่เกี่ยวข้อง สถาบัน และการประชุมพบปะภายใต้ความตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทา การตั้งรับปรับตัว การเงิน การพัฒนาและส่งต่อเทคโนโลยี การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และอื่นๆ รวมถึงองค์กรภายใต้สหประชาชาติ ทวิภาคี พหุภาคี ผู้บริจาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมให้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางการเงิน เทคโนโลยี และการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่มีอยู่ในการกำหนด พัฒนา หรือดำเนินแนวทางนอกตลาดคาร์บอน รวมถึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงิน สำรวจโอกาสในการลงทุน และกำหนแนวทางที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย NDC ในการประชุมครั้งที่ 6 ของคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี

IV. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

4. ขอให้เลขาธิการรวมเอาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่เกี่ยวกับมาตรา 6 ของความตกลงปารีสที่เกี่ยวกับแผนงานภายใต้กรอบดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนตามที่ได้อ้างอิงไว้ในวรรคที่ 21 ของ Decision 8/CMA.4 ซึ่งรวมถึง :

(a) ความสามารถในการกำหนด พัฒนา และขยายผลการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่น

(b) โอกาสที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนจะสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือกัน

(c) ความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพโดยชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆในการดำเนินแผนงาน

(d) ความสามารถที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานนอกตลาดคาร์บอนในแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ของ UNFCCC

V. เรื่องอื่นๆ

5. รับรองความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมหลักของการดำเนินแผนงานภายใต้กรอบดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนตามที่ได้อ้างอิงไว้ใน Decision 4/CMA.3;

6. เลขาธิการบันทึกข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินงานตามที่ได้อ้างอิงไว้ใน Decision 8/CMA.4 วรรคที่ 10(a)

7. แสดงความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับใช้ดำเนินการตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 6 วรรคที่ 8 ของความตกลงปารีส

8. ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยสมทบกองทุนสนับสนุนการดำเนินแผนงานภายใต้กรอบดำเนินการนอกตลาดคาร์บอนตามความสมัครใจ

9. ขอให้คณะผู้บริหารแผนงานพิจารณาข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินงานโดยเลขาธิการที่อ้างถึงใน Decision ในการอภิปรายงบประมาณ


อ้างอิง Matters relating to Article 6 of the Paris Agreement: work program under the framework for non-market approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of the Paris Agreement and in decision 4/CMA.3 Version 12/12/2023 19:30


Social Share