รายงานสรุปการประชุม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่าไม้ครั้งที่ 2
: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการที่ดินป่าไม้กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานสรุปการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคป่า […]