งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) เพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย สถาบันโภชนาการ มหิดล หลักการและเหตุผล   & […]

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ กรณีศึกษา: ป่าชุมชนบ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดย: รีคอฟ หลักการและเหตุผล จากการรายงานการประเมินครั้ง […]

โครงการการสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการพันธุ์พืชชุมชนเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน 1.ความสำคัญ […]