NEWS

NEWS

เลขาธิการสมัชชาองค์กรเอกชนสิ่งแวดล้อม, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และ Thai Climate Justice for All ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พวกเราประชาสังคมได้ร่วมลงนาม ยื่นต่ออธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

วันนี้ (26 มีนาคม 25

NEWS

BIOTHAI

9 กุมภาพันธ์ 2567 ตา

Scroll to Top