ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย พ.ศ. …และข้อสังเกตจาก วัชลาวลี คำบุญเรือง บงกช ดารารัตน์ และ อจิรวดี เหลาอ่อนหมายเหตุเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปย่อรายมาตรา โดยละเว้นเนื้อหาและรายละเอียดส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความกระชับในการตั้งข้อสังเกต